parallax background

Zakelijke verzekeringen


maar dan persoonlijk

 

De ene ondernemer is de andere niet. Daarnaast heeft elke ondernemer natuurlijk haar persoonlijke, zakelijke verzekeringswensen.contact_telefoon

Gratis adviesgesprek

U kunt direct bellen voor een gratis adviesgesprek om uw huidige verzekeringen door te nemen. Zodat wij samen kunnen bepalen of uw verzekeringen nog aansluiten bij uw situatie. Of vul het formulier in om gebeld te worden wanneer het u uitkomt.
Tel: 0182-614802

  Hieronder kunt u meer lezen over zakelijke verzekeringen via Huizenga B.V.


  Verzeker uw zakelijke aansprakelijkheid

  Ondernemer zijn betekent 'risico's lopen'. Maar dat betekent tevens, dat u als eigenaar of bestuurder van een onderneming aansprakelijk bent voor alle handelingen die daar plaats vinden. Het betekent, dat u met uw (bedrijfs-)vermogen min of meer 'borg staat' voor alle schade die anderen, door uw toedoen, leiden. Daarbij kunt u denken aan:

  afnemers (productenaansprakelijkheid)

  werknemers (werkgeversaansprakelijkheid)

  andere partijen

  claimbewustheid

  Helaas is het bovendien zo, dat de 'claimbewustheid' niet alleen in de VS sterk ontwikkeld is. Ook in Nederland neemt het steeds meer toe. Het betekent, dat de kans, dat u of uw onderneming aangesproken wordt voor veroorzaakte schade in deze tijd beduidend groter is dan een jaar of tien geleden. Het terrein van de aansprakelijkheidswetgeving is complex. En vaak betekent een 'claim' ook, dat juristen zich moeten buigen over de vraag of, en zo ja, hoe groot de schade is.

  Het zal duidelijk zijn, dat het verzekeren hiervan bepaald geen overbodige luxe is. Temeer, daar 1 claim al voldoende kan zijn om de ondergang van een onderneming in te luiden (al zal dat vaak zo'n vaart niet lopen).


  Verzeker u tegen omzetverlies

  Brand, storm, etc.
  Zodra door brand, storm of een andere materiële oorzaak uw omzet stil komt te liggen ontstaat 'bedrijfsschade': uw kosten lopen door, maar er is geen (of minder) omzet om dat te kunnen financieren.

  Publiekstrekkers
  Of wat te denken van een 'publiekstrekker', die door brandschade tijdelijk moet sluiten. Wanneer uw bezoekersaantallen daar mede afhankelijk zijn, kunnen in uw omzet problemen ontstaan.

  Toeleveranciers
  Hetzelfde geldt voor uw toeleveranciers. Wanneer uw toeleverancier tijdelijk moet sluiten, mag uw winst geen gevaar lopen.

  De bedrijfsschadeverzekering
  In dat geval biedt de bedrijfsschadeverzekering uitkomst.
  De verzekerde som omvat de vaste bedrijfskosten vermeerderd met de netto winst.

  Steeds voldoende dekking
  Het betekent, dat eens per jaar vastgesteld moet worden hoe uw onderneming zich heeft ontwikkeld. Tijdens een dergelijke 'naverrekening' wordt achteraf nagegaan wat het risico voor de verzekeraar is geweest. Want ook al zijn de actuele gegevens niet altijd bij de verzekeraar bekend, men garandeert doorgaans wel bij schade uw (daardoor verlaagde) brutowinst te compenseren. Zelfs tot 30% bovenop de laatst bekende verzekerde som. En dat geeft veel rust.


  Verzeker uw bedrijfsauto(s).

  Zonder vervoer zullen de meeste ondernemers nauwelijks in staat zijn omzet te maken. Daarbij zal het bij de ene ondernemer gaan om het vervoer van de ondernemer zelf en bij de andere om het vervoeren van producten. Autoverzekeringen maken dan ook vrijwel altijd onderdeel uit van ieder verzekeringspakket.

  WA
  De wetgever heeft iedereen de verplichting opgelegd, eigen auto's minimaal te verzekeren voor de schade die daardoor aan (de eigendommen van) anderen kan worden toegebracht.

  Casco, mini casco
  Wanneer de auto zelf nog een redelijke waarde heeft, kan overwogen worden de 'WA-dekking' uit te breiden met aanvullende verzekeringen, zodat ook de 'eigen schade' verzekerd kan zijn. Daarbij is het wel van belang na te blijven gaan of de te betalen extra premie in een redelijke verhouding blijft staan tot de te verzekeren waarde.

  Wagenparken
  Voor ondernemers die meerdere auto's bezitten kunnen wij de mogelijkheden nagaan van het 'collectief verzekeren'. In dat geval gaan wij voor u met verschillende verzekeraars in onderhandeling om na te gaan welke extra korting verleend kan worden indien alle auto's bij diezelfde verzekeraar kunnen worden ondergebracht.


  Verzeker u tegen ziekte.

  Voor ondernemers geen enkele wettelijke regeling
  Kan een werknemer bij ziekte terugvallen op wettelijke regelingen, voor de zelfstandig ondernemer en de DGA bestaat er al sinds juli 2004 geen enkele wettelijke regeling meer. Natuurlijk, een griepje van twee weken is doorgaans geen groot financieel probleem. En misschien een gebroken been van vier weken ook nog niet. U bent immers ondernemer? En risico's accepteren hoort daar nu eenmaal bij.

  Alternatieve oplossingen
  Maar wat nu wanneer uw ziekte langer duurt? Hoe lost u het tekort aan arbeidskracht dan op? Meer personeel inzetten met alle kosten van dien? Of minder omzet accepteren en dus minder winst? En dan: spaargeld / eigen vermogen aanspreken? Inkrimpen? De zaak verkopen? Of verzekeren? Het zijn verschillende oplossingen. Voor hetzelfde probleem: de terugvallende winst.

  Verzekeringsoplossingen
  Een arbeidsongeschiktheidverzekering (AOV) stelt u in staat uw inkomen op het gewenste minimum niveau te kunnen houden. Daarbij kunt u als uitgangspunt uw jaarwinst nemen, of het bedrag dat nodig is om iemand in dienst te nemen, die uw werk (tijdelijjk) over neemt.
  De omstandigheden binnen uw onderneming bepalen in hoge mate welk uitgangspunt genomen zal moeten worden.

  Premies
  Deze AOV is geen goedkope verzekering. Dat komt omdat de kans bestaat dat verzekeraars zelfs tot uw pensioendatum aan toe ieder jaar een forse uitkering zullen moeten doen.
  Toch zijn er flink wat mogelijkheden om de premies te verlagen:

  Wachttijd
  Indien u de eerste paar weken of maanden van uw ziekte geen uitkering nodig heeft, kan dat aanzienlijk in de premie schelen.

  Gangbare arbeid
  Wanneer de verzekeraar bij het beoordelen van de vraag hoe 'ongeschikt' u bent arbeid te verrichten mag kijken naar de vraag wat u nog wel kunt, kan dat een prettige korting opleveren in de premie. U dient zich dan wel te realiseren, dat u dan niet snel arbeidsongeschikt zult zijn. Want er zal vaak nog veel zijn, dat u nog kunt doen. Het is echter wel de goedkoopste variant.

  Passende arbeid
  Hier wordt bij het beoordelen van de vraag hoeveel u nog kunt werken met name ook gekeken naar uw opleiding en ervaring. Iets minder korting, maar wel een zwaardere dekking.

  Beroepsongeschiktheid
  Is dat meeverzekerd, dan bent u al arbeidsongeschikt wanneer u om medische reden uw huidig beroep niet meer kunt uitoefenen. De duurste variant, maar wel veruit de beste.

  Sluit aan bij uw pensioenregeling!
  Zodra u met pensioen bent gegaan zorgt uw pensioenregeling voor voldoende inkomen. Maar zolang u nog niet met pensioen bent, zal uw AOV uw inkomen moeten garanderen. Het betekent, dat het verstandig kan zijn de einddatum waarop uw AOV kan vervallen, gelijk te laten lopen met de ingangsdatum van uw pensioen.

  Welke oplossing u ook kiest, alle oplossingen zijn duur. Daarbij kost de verzekeringsoplossing zelfs vooraf al geld. De andere oplossingen zijn gratis. Zolang er niets gebeurt....


  Verzeker uw zakelijke eigendommen

  Uw open bezittingen
  Ondernemer zijn betekent niet alleen risico's lopen en accepteren, het betekent met na
  me (een deel van de) winst inzetten om meer winst te kunnen maken: investeren dus. Van veel van die investeringen kan een ondernemer langere tijd profijt hebben. En de fiscus gaat er dan ook van uit, dat die 'open bezittingen' als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan de voorraden, de panden, uw wagenpark, de debiteuren, kortom: alles wat waarde heeft.

  Stille reserves
  De vraag is echter wel of uw balans de waarde van uw bezittingen ook correct weergeeft. Want de fiscus biedt tevens de mogelijkheid uw investeringen 'af te schrijven'. Voor beginnende ondernemers bestaat zelfs de mogelijkheid tot 'versneld afschrijven'. Niettemin zorgt het afschrijven ervoor, dat op uw balans de waarde anders wordt weergegeven, dan de werkelijkheid is. Het betekent, dat het bedrijfsvermogen van de ondernemer niet alleen bestaat uit datgene wat op de balans genoteerd staat, maar tevens uit datgene wat niet op de balans staat vermeld: 'de stille reserves'.

  De juiste verzekerde bedragen
  Bij het vaststellen van de juiste verzekerde waardes dient dan ook aansluiting gezocht te worden bij de praktijk. En hoe sneller uw onderneming groeit, hoe vaker wij met u om de tafel zullen zitten.

  In dit verband kunnen van belang zijn:

  actuele waarde van uw bedrijfsinventaris

  bedrijfspand(en)

  de debiteurenvoorraad

  goederenvoorraad

  kasgeld

  Ook hier: ondernemers verschillen. En dus kunnen wij hier geen standaard oplossingen aanbieden. Voor u is het echter wel van belang te weten, dat wij er alles aan zullen doen om u te helpen ondernemer te zijn. Om u te helpen uw risico's aanvaardbaar te houden en misschien wel: calculeerbaar.

   

  Zakelijke verzekeringen persoonlijk gemaakt.


  Neem gerust contact op met ons voor een geheel vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

  Bel nu: 0182614802